|

Ders İçerikleri

Zorunlu Dersler

 

ISLE 501 Finansal Muhasebe

Bu dersin amacı, öğrencilerin muhasebenin temel kavram ve kurallarını ve muhasebe döngüsünü öğrenip mali tabloları anlayacak düzeye gelmelerini sağlamak, ticari işlemlerin kayıtlarını yapmalarını sağlayacak bilgi ve tecrübeleri geliştirmektir. Bilanço ve gelir tablosu unsurlarının muhasebeleştirilmesi, hesap kavramı ve işleyişi, muhasebe süreci, stok maliyetleme yöntemleri, amortisman yöntemleri, menkul değerlere yönelik muhasebe işlemleri dersin temel konuları arasındadır.

 

ISLE 503 Pazarlama Yönetimi

Bu dersin amacı, pazarlama yönetiminin ilkeleri ve organizasyonlara olan katkısını incelemek, alıcı ve satıcıların bilgi edinme, satın alma tutum ve davranışlarını etkileyen faktörleri, pazar araştırmalarındaki ana metotları ve tüketici eğilimlerinin saptanması ile ilgili yöntemleri öğrencilere sunmaktır. Piyasa bölümlendirmesi ve konumlanma, yeni ürün geliştirme ve ürün karması yönetimi, ürün ve hizmet kararları dersin konuları arasındadır.

 

ISLE 505 Yönetim ve Organizasyon

Bu dersin temel amacı farklı disiplinlerdeki bir çok bakış açısını entegre ederek insan davranışlarını ve yönetim teorisini incelemektir. Dersin konuları arasında yönetim sürecinin temel özellikleri; işletmeler için önemi; benzer kavramlarla karşılaştırma; yönetim biliminin gelişimi; modern yönetim akımları; yönetim düşüncesi ve örgüt kuramı; organizasyon süreci ve planlama süreci ile karşılaştırma, bölümlendirme, kadrolama gibi kavramlar yer almaktadır.

 

ISLE 502 Finansal Yönetim

Bu dersin amacı muhasebe finans ilişkisini pekiştirmek, paranın zaman değeri, tahvil ve hisse Senetlerinin değerlendirilmesi, net bugünkü değer, değer ve değer yatırım ölçütleri, yatırım kararı alınmasında risk getiri ve sermayenin fırsat maliyeti gibi konularda öğrencilerin bilgi edinmesini sağlamaktır.

 

ISLE 504 Stratejik Yönetim

Bu dersin amacı, dinamik ve hızla değişen bir ortamdaki işletmelerin, stratejik seçenek alternatiflerinin değerlendirilmesi ve farklı işlevsel alanlardaki faaliyetlerini bütünleştirme amacını gerçekleştirmesini sağlayacak bilgileri sunmaktır. Üst düzey yönetimin önemli görevlerinden bir kısmını oluşturan örgütsel yenilenme ve büyümenin gerçekleşmesini sağlayan süreçler, gelişme stratejileri ve yapıları, strateji formülasyonu ve uygulaması global bir perspektifte ele alınacaktır.

 

ISLE 506 İnsan Kaynakları Yönetimi

Bu dersin amacı, İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) modelleri ve fonksiyonları hakkında bilgi vermek ve insan kaynağının global piyasada şirketler için önemini irdelemektir. Derste ele alınan konular arasında İKY’nin tarihsel gelişimi, önemi ve örgütteki yeri; iş analizi, kadrolama, insan kaynakları planlaması, insan kaynakları temin ve seçim süreci, çalışanların iş ortamına uyumlaştırılması, insan kaynakları geliştirme, ücret ve ödüllendirme sistemleri, performans, şirket içi eğitim ve kariyer yönetimi gibi konular yer almaktadır.

 

Seçmeli Dersler

ISLE 510 Muhasebe Denetimi

Bu dersin amacı, öğrencilerin, finansal tabloların ve dönem içi kayıtların doğruluğunun araştırılması ve eğer varsa hile ve eksikliklerin belirlenmesi ile nasıl düzeltileceği konusunda bilgilendirilmesidir. Denetim ve denetçi türleri, denetim standartları, iç kontrol sisteminin incelenmesi, denetleme çalışmalarının nasıl yürütüleceği gibi konuları içerir.

 

ISLE 511 Yönetim Muhasebesi

Yönetim muhasebesi dersi, işletmelerde gerekli finansal bilgileri derlemek ve raporlamak için gerekli bilgileri içerir ve öğrencilerin çeşitli yönetim seviyelerinin karar almak için ihtiyaç duyduğu bilgileri üretme becerisi kazanmasını amaçlar. Ders konuları arasında muhasebe analizi ve yönetimin karar alma işlevi, planlama amacıyla bilgi, maliyet-hacim kâr analizleri, başabaş noktası analizi, bütçelerin planlama aracı olarak kullanılması, üretim bütçesi gibi konular yer almaktadır.

 

ISLE 512 Satış Yönetimi

Satış yönetimi dersinde öğrencilerin satış gücünün yönetilmesi, bütçeleme ve satış kotaları gibi konuları anlamaları sağlanır, bu hususlarla ilgili temel kavramlar, stratejik satış planlaması ve bütçelenmesi, satışta etik kavramlar, satış tahminleri gibi konu başlıkları bulunur.

 

ISLE 513 Uluslararası Pazarlama

Bu dersin amacı uluslararası pazarlamanın temel kavramlarını ve ihracat kavramını öğretmektir. Uluslararası ticaret, uluslararası pazarlama çevresi, uluslararası pazarlama stratejilerine ait kavramların benimsenmesi için pazar bölümleme ve hedef pazarın seçimi, uluslararası pazarlamada ihracat ve sigorta işlemleri, banka işlemleri, pazarlama karması (ürün kararları ve stratejileri, marka seçimi, marka ve stratejileri, ambalajlama ve etiketleme), fiyatlandırma stratejileri, dağıtım stratejileri gibi konular işlenir.

 

ISLE 514 Stratejik Pazarlama

Stratejik pazarlama dersinde pazarlama metotlarının stratejik bakış açısıyla uygulanabilmesi için gerekli altyapı öğrencilere kazandırılır. İşletme analizi, sektör ve rekabet analizi, müşteri analizi, rekabet ve konumlandırma stratejileri, yeni pazarlara giriş stratejileri, pazar konumuna göre pazarlama stratejileri gibi konu başlıkları incelenir.

 

ISLE 515 Turizm Pazarlaması

Bu dersin amacı, öğrencilere turizm işletmelerinde genel pazarlama uygulamalarını gerçekleştirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması olup pazarlama bilgi sistemi, turizm pazarı-piyasası, turistik ürünün fiyatlandırması, turizm pazarlama politikası gibi konuları içermektedir.

 

ISLE 516 Marka Yönetimi

Marka Yönetimi dersinde markaya ilişkin temel kavramları, marka yapılandırma modellerini, markaya yönelik iletişim stratejisi, reklam ve halka ilişkiler olanaklarını tanıtmak amaçlanır. Dersin konu başlıkları arasında marka genişleme stratejileri; marka yönetimi ve stratejik yönetim; marka kimliği ve marka imajı; marka çağrışımları ve konumlandırma ilişkisi; markaya yönelik bütünleşik iletişim ve planlama (reklam ve halkla ilişkiler, kişisel satış, satış geliştirme ve diğer pazarlama iletişimi ögeleri) gibi konular yer almaktadır.

 

ISLE 517 İşletmelerde Bilgisayar Uygulamaları

Bu dersin amacı işletmecilikte kullanılan yaygın bilgisayar programları ve kullanım amaçları ile ilgili temel ve pratik bilgiler kazandırmaktır, işletme bölümlerinin bilgi gereksinimi ve diğer bölümlerle iletişimi, bilgisayarların çalışma düzenleri, işletim sistemleri tanımı ve kullanımı, MS Office programlarında dosya yazımı, grafik oluşturma, formül ve sayısal hesaplamalar, macro yazımı, database oluşturmak gibi konu başlıkları yer alır.

 

ISLE 518 Sayısal Yöntemler

Bu dersin amacı öğrencilerin işletmecilikte kullanılan sayısal kavram ve metotlarla ilgili bilgilendirilmesidir. Değişkenler, merkezi eğilim, dağılım ölçüleri, olasılık teori ve uygulamaları, korelasyon ve regresyon, parametre tahminleri ve standart hataları gibi konuları içerir.

 

ISLE 519 Araştırma Yöntemleri

Bu dersin amacı, öğrencilere araştırmalarda kullanabilecekleri niteliksel ve niceliksel yöntemler, araştırma konularının ve bu konulara uygun yöntemlerin seçimi, veri toplama, değerlendirme ve sonuca varma gibi konularda temel teknik bilgileri sunmaktır.

 

ISLE 520 Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zinciri yönetimi dersinde globalleşen iş dünyasında firmaların tedarikçileri ve müşteri firmaları veya ürün sattıkları perakendeciler ile olan ilişkilerinin yapılandırılması ve koordine edilmesini sağlayacak bilgiler aktarılır. Konu başlıkları arasında tedarik zinciri yönetiminin temel ilkeleri, stratejik önemi, sipariş yönetimi, paketleme gibi konular yer alır.

 

ISLE 521 İşletme Ekonomisi

Bu dersin amacı mikro ekonomik kavramların işletme yönetimine uygulanmasını sağlayacak bilgileri öğrencilere aktarmaktır. Tüketici teorileri, firma teorileri, rekabet gibi konu başlıklarında analitik düşünme ve stratejik karar verme becerilerini sağlayacak teknik ve kavram bütünü öğrencilere sunulur.

 

ISLE 522 Ekonomik Analiz

Ekonomik Analiz dersinde sermaye birikimi, ikili büyüme modelleri, kurumsal ve örgütsel yapıların ekonomik büyüme ve gelişme üzerine etkileri gibi makroekonomik konular üzerinde bilgi verilir ve dünya ticaret düzenindeki son gelişmeler incelenir.

 

ISLE 523 Uluslararası Ticaret ve Politikaları

Bu dersin amacı öğrencilerimize uluslararası ticaret ve ülkelerin ticaret politikaları ile alakalı temel bilgileri vermektir. Dersin konu başlıkları arasında uluslararası ticaret teorileri, küresel ticaret düzenlemeleri, ticari politikalar ve ekonomik etkileri, ithalatta haksız rekabete karşı koruma metotları, ticaret ve gelir dağılımı bakımından uluslararası faktör hareketleri, dünya ticaret örgütü ve anlaşmaları, bölgesel ticari anlaşmalar, ticarette tarife dışı bariyerler, global ekonomik krizin ticari etkileri, Dünya Ticaret Örgütü’ne taşınan ticari anlaşmazlıklar ve çözümleri, Türk dış ticaret politikaları gibi konular yer almaktadır.

 

ISLE 524 Uluslararası Finans

Uluslararası Finans dersi finans kavramlarının uluslararası perspektifle ele alınmasını içerir, döviz piyasaları, opsiyon piyasaları, swap piyasaları, çokuluslu sermaye yapısı, sınır ötesi yatırım kararları, uluslararası portföy yönetimi gibi konular ele alınır.

 

ISLE 525 İş Dünyasında Liderlik

İş dünyasında liderlik dersi günümüzde artarak ihtiyaç duyulan kurumsal ve global liderlerin hazırlanması amacıyla verilmektedir. Bu bağlamda liderlikle ilgili teori ve kavramlar, liderlik tarzı ve davranışları, lider-takipçi ilişkisi ve liderlerin kurum performansına olan etkileri hızla değişen iş dünyası çerçevesinde incelenmektedir.

 

ISLE 526 İş Dünyasında Çok Kültürlü Yönetim Semineri

İş Dünyasında Çok Kültürlü Yönetim Semineri dersi, çok kültürlü yönetim anlayışını öğrencilerin yerinde görüp inceleme ve analizlerde bulunmasını sağlamak amacıyla verilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, dünyanın çok kültürlü merkezleri konumundaki ülkelerdeki çeşitli sanayi, sağlık ve eğitim sektörlerindeki şirketlere yönelik araştırma ve incelemeleri, ayrıca kültür-sanat odaklı programları kapsar. Bu seminerin bir parçası olarak  öğrenciler karşılaştırmalı analizlerde bulunurlar.

 

ISLE 528 Yöneticiler için Oyun Teorisi

Yöneticiler İçin Oyun Teorisi dersinde amaç, bir yöneticinin günlük karar verme süreçlerinde kullanacağı oranda gerekli oyun teorisi altyapısını sağlamaktır. Dersin teorik kısmında oyun teorisinin kapsamı, temel tanımları ve ün kazanmış problemleri anlatılacaktır; uygulama kısmında ise iş dünyasındaki yöneticilerin günlük iş hayatında karşılaşabilecekleri ihaleye teklif verme, pazarlık yapma, fiyat belirleme, ortaklık kurma gibi önemli kararları en iyi şekilde yönetebilmeleri için problemler çözülecek ve vakalar üzerinde çalışılacaktır. Bu ders, bireylerin birbirlerine bağımlı olarak karar verdikleri durumları incelemeye yarayan kuramsal araçları geliştirir. 

 

ISLE 529 Rekabet ve Piyasa Yapısı

Bu ders, mikroekonomi kuramının ve davranışsal ekonomi yaklaşımının araçlarını kullanır; ve farklı piyasa yapılarının rekabeti nasıl etkilediğini ve rekabetin stratejik olarak nasıl yönetilebileceğini ele alır.
Fiyatlandırma, ürün konumlandırma, rekabet avantajını devam ettirme, uzun ve kısa dönemli fiyat rekabeti açılarından rekabetin inceleneceği derste, uygulanacak vaka analizleri yönetici kararlarının daha isabetli olarak şekillendirilmesine yardımcı olur.

 

ISLE 530 Vergi Hukuku

İş hayatında kurumların, işverenlerin ve çalışanların karşılaştığı temel sorunların bir kısmı doğrudan doğruya vergi hukuku kapsamındadır. Genel olarak incelendiğinde vergi idaresi ve vergi ödevlisi arasında ortaya çıkan sorunların/uyuşmazlıkların, matrahın belirlenmesi, verginin miktarı, muafiyet ve istisnalar, mükellefin şahsında yapılan hatalar, ihtiyati haciz uygulanması, ödeme emri gönderilmesi, haciz ve malların paraya çevrilmesi, vergi suçları ve kabahatleri gibi temel konulardan kaynaklandığı görülecektir. Dersin amacı, işletmelerin ve çalışanların vergi hukuku konularında muhatap oldukları mevzuat hakkında öğrencilerin bilinçlenmeleri ve yaşanan sorunlar/uyuşmazlıklar karşısında gidilebilecek idari ve yargısal çözüm yolları hakkında bilgi sahibi olmalarıdır.

 

ISLE 531 Yönetim Bilişim Sistemleri

Bu dersin amacı yönetim bilişim sistemlerinin temellerini sunmak ve öğrencilerin yönetim bilişim sistemleri uygulamaları ve teknolojileri konularında bilgi ve tecrübelerini geliştirmektir. Ders veri ve bilginin organizasyonlarda kullanımı üzerinde kurgulanmıştır. Ders bilgi sistemleri ve önemi ile başlayıp, bilgi sistemlerinin iş süreçleri ve organizasyona etkileri ile devam etmektedir. Bilgi sistemlerinde etik, bilgi teknolojileri temelleri, veri tabanı yönetimi, iletişim ve ağlar ve bilgi güvenliği derste işlenen konular arasındadır.

 

ISLE 532 İşletme Sermayesi Yönetimi

İşletme sermayesi kavramı ve öneminin ortaya konularak, finansal yönetimdeki yeri, özellikleri, işletme sermayesi unsurlarının ve kısa vadeli kaynakların yönetimi değerlendirilerek, işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli varlıklar ile bu varlıkların finansmanında kullanılan kaynaklara ilişkin politika ve teknikler hakkında bilgi vermek.